golf, golf instruction, Kyiv, Ukraine

Top Ten Swing Flaws

Here are the Top Ten  swing flaws that weaken your golf game and/or cause injury.  This post is designed to help you recognize your swing flaws, because knowing what you’re doing wrong is the first step to getting better. Don’t worry, we will show you how to fix them all in upcoming posts.

60328594_2360324867520863_8575483865294962688_n
Chicken Wing

10. Chicken Wing

Chicken wing happens whe then the left elbow and wrist break down at impact, making your left arm look like everyone’s favorite beer snack. The chicken wing results in inconsistent contact, and lack of power.

Куряче крило Куряче крило відбувається тоді, коли лікоть і ліва рука згинаються під кутом, роблячи ліву руку схожою на улюблену пивну закуску )). Куряче крило призводить до суперечливих контактів і відсутності сили.

60010995_458338614567210_4281792857481674752_n (1)
C- Posture

9. C- Posture

C- Posture involves a rounding of the upper spine at address. It limits spinal rotation and can cause back injury

C- Поза включає округлення верхнього відділу хребта при початковій позиції. Це обмежує обертання хребта яке може викликати травму спини

 

60618473_2205315172854909_6326923350304096256_n
S – Posture

8.  S- Posture

S- Posture involves a large curve in the lower back, due to the tilting of the pelvis at address position. It limits spinal rotation and leads to other flaws and injuries.

S- поза включає велику криву в нижній частині спини, через нахил тазу при початковій позиції. Він обмежує обертання хребта і призводить до інших вад і травм.

 

 

60342823_2052702754857503_7739608832069861376_n
Casting

7. Casting

Casting involves throwing the club head back and away from the target at the beginning of the downswing. Casting can lead to other flaws like scooping and chicken winging, and results in weak and inconsistent shots.

Кастинг виникає коли клюшка відкидається назад  від цілі на початку закінчення замаху. Також кастинг може призвести до інших недоліків, таких як черпання і крило курки та призводить до слабких і непослідовних ударів.

60293125_310551663192244_5478222737279287296_n
Scooping

6. Scooping

Casting usually leads to scooping, in which the club strikes the ball ahead of the hands. It can also happen when the player tries to help the ball into the air instead of hitting down and through the ball. It adds loft to the club, leading to high, weak shots and inconsistent contact.

Черпання

Кастинг зазвичай призводить до черпання, в випадку коли клюшка ударяє м’яч попереду рук. Це також може статися, коли гравець намагається допомогти м’ячу в повітря, замість не потрапляння удару вниз і через м’яч. Це додає градус клюшці, що призводить до високих, слабких ударів та непослідовних контактів.

60072120_620421211758350_6800914124319490048_n
Swaying

5.  Swaying

When the right hip moves away from the target and gets behind the right foot, this is known as swaying. This takes the body off balance, far from it’s center of gravity and is almost always accompanied by reverse spine angle

Коливання

Коли праве стегно відходить від мішені і потрапляє за праву ногу, це відоме як коливання. Це призводить до не  рівноваги, далеко від центру ваги і майже завжди супроводжується зворотним кутом хребта

 

60303232_1009886892735228_2931181137885659136_n
Reverse Spine Angle

4. Reverse Spine Angle

Goes with the sway, involves the spine angle leaning back toward the target instead of coiling behind the ball. This is a major cause of low back injuries.

Кут зворотного хребта

Йде з коливанням, включає кут хребта, нахиляючись назад до мішені, а не повертаючись до м’яча. Це є основною причиною травм у попереку.

 

60025045_2315788098701543_1264520921213829120_n
Flat Shoulder Plane

3. Flat Shoulder Plane

This often goes with a loss of posture, when the player stands straight up during the backswing and rotates the shoulders in a flat plane, resulting in an Over the Top transition.

Це часто відбувається з втратою постави, коли гравець стоїть прямо під час зворотного руху і обертає плечі в плоскій площині, в результаті чого переходить верх.

 

 

2. Early Extension

60313577_2071859239784865_2466555789167296512_n
Early Extension

When the player is in good posture at the top of the backswing, but then stands straight up in the downswing, this is early extension. In this position, the hands cannot go where they need to be to hit the ball properly because the hips are in the way, blocking them. This results in thin shots, topping the ball, and inconsistent contact.

Коли гравець знаходиться в хорошій позі у верхній частині backswing, але потім стоїть прямо в downswing, це ранні розширення. У цьому положенні руки не можуть йти туди, де вони повинні бути, щоб правильно вдарити м’яч, тому що стегна в дорозі, блокують їх. Це призводить до thin ударів, перевищення м’яча і непослідовного контакту.

 

60084775_1484480305022309_5902765277937926144_n
Over the Top

1.Over the Top

At last, the number one swing flaw, seen on every driving range and fairway around the world… When the player throws the hands forward and away from the body at the beginning of the downswing, instead of down and inside of the swing plane, this is Over the Top. This produces a swing that comes across the ball outside to in…This movement will produce one of two shots, a pull hook, or most often, THE SLICE! 

Нарешті, дефект номер один, що бачиться на кожному range полі та fairway по всьому світу … Коли гравець кидає руки вперед і далеко від тіла на початку замаху, а не вниз і всередину  коливання. Це створює rоливання, які потрапляють на м’яч назовні, щоб … Цей рух призводить до одного з двох ударів, гачок для підтягування, або найчастіше, THE SLICE!

COMING SOON: How to fix all these flaws!!!! 

 

 

 

 

2 thoughts on “Top Ten Swing Flaws”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s